Pļaviņu Mūzikas skola ir Pļaviņu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola dibināta 1957.gadā. No 1970.gada līdz 2015.gada 31.maijam skolas ēka atrodas Pļaviņās, Daugavas ielā 4.  2014.gada 29.maija Pļaviņu novada domes sēdē (prot. Nr.8) tiek pieņems lēmums pārvietot Pļaviņu Mūzikas skolu no Daugavas ielas 4, Pļaviņās, Pļaviņu novadā uz ēku Daugavas ielā 50, Pļaviņās, Pļaviņu novadā. 2015.gada vasarā tiek īstenoti vienkāršotās atjaunošanas darbi Daugavas ielā 50 un 2015./16.mācību gadu Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi uzsāk jaunās telpās.

     Skolas vēsture:

1957. gada 1. septembrī savu darbību uzsāk Pļaviņu mūzikas skola. Iesākumā bija tikai pāris  desmitu  interesentu, kurus  kopā  vienoties  nopietnam  mācību  darbam  aicināja  pirmais  skolas  direktors  Tālivaldis  Mekšs. Nenogurstoši, blakus direktoram, klavierspēles   pedagoga  un  koncertmeistara  pienākumus  veica  Rita  Lēpe.
1959. gadā  darbu  uzsāk  akordeona  nodaļa, bet  1963. gadā  pūšamo  instrumentu  nodaļa. No 1970. gada skola iegūst savu  patstāvīgo  mājvietu  Daugavas  krastā.
1977. gadā  darbā  stājas jauna  direktore –  Gunta  Skuja
/Vite/. Tiek  izveidota  kora  nodaļa  un  darbu  uzsāk  skolas  koris. Kopš 1982. gada skolas  vadību  pārņem  Daina  Penģerote /Līkopa/. No 1990. gada līdz 2012. gada septembrim skolu vada Jānis Ludbergs. Šajā laikā tiek pilnveidota un attīstīta skolas materiāltehniskā bāze, skolēniem un pedagogiem tiek dota iespēja muzicēt uz kvalitatīviem, skanīgiem mūzikas instrumentiem. No 2012. gada septembra skolas direktore ir Dita Ārgule.
Visilgstošāk   Mūzikas  skolā  tiek  apgūta  klavieru  specialitāte. Liels  panākums  tieši  klavierspēles  attīstībai  ir  pirmajām  skolotājām – R.  Lēpei, I. Radzēvičai, M. Kalniņai, L. Circenei. Skola lepojas  ar  pianistu – pļaviņieti  Normundu  Vīksni, kas  blakus  pasniedzēja  darbam  LMA, aktīvi  koncertē  ne  tikai  Latvijā. Latvijas  Mūzikas  skolu pedagoģisko  darbinieku  vidū  redzam skolas  absolventus – Agnesi  Krastenbergu, Daci  Gailīti, Olitu  Liepiņu, Antru  Zvirgzdiņu, Aldu  Šeļegovsku, Olgu  Akintinovu, Ingu  Strazdiņu.
Skolu absolvējusi un šodien klavierspēli skolā māca Sarmīte Ambaine. Vēl darbu klavieru nodaļā veic Sigita Vilkaplātere.
Vijoles  klase  ir  viena  no  pirmajām.   Pirmais  skolotājs  Tālivaldis  Mekšs. Pirmā  skolas  direktora  auklējumu  tālāk  nesuši  pedagogi – Daina  Kraukle, Daina  Putniņa, Gunārs  Nažinskis. Kopš ….. gada skolā strādā  skolas  absolvente  Sarmīte Viola  Kokamegi (Priekule).   Mēs  lepojamies  ar  vijoles  klases  absolventiem  Aivaru  Zaķi, Birutu  Vaivadi, Arigo  Štrālu, Līgu  Avenu, Evu  Jaunušāni. Pirmais  vijoles  spēles  absolvents  Juris  Jēkabsons  tagad  veic  jauno  vijolnieku  apgādi  ar  jauniem  un  kvalitatīviem  instrumentiem.
Akordeona  spēles  apmācību  uzsāka  pedagogs  Daina  Priede. Darbu  turpinājuši  – Juris  Liede, Ausma  Ziņģe, Ausma  Zeipe, Broņislava  Krastiņa, Tatjana Sila, bet 2012. gada oktobrī akordeona spēli skolas audzēkņiem māca Daugavpils Universitātes studente, Starptautiskā konkursa Itālijā laureāte Baiba Stivriņa.
Arī  vairāki  akordeonisti  ir  atraduši  turpinājumu  pedagoģiskajai  un  muzikālajai  darbībai  Latvijas  skolās – Aivars  Miķelsons, Jeļena  Sologubova,  Elita Freimane /Grīslīte/, Marita Vaivode / Šuļenoka/, Ināra  Daukste, Ilze  Bērziņa.
Pūšaminstrumentu  spēles  pirmais  pedagogs  bija  Uldis  Sebris, – tālāk  šo  darbu  uzņēmās  Arnis  Biķis, Jānis  Grīvs. No 1973. gada  par  pedagogu  strādā  Kārlis  Strazdiņš,  un  turpina  to  darīt  kopā  ar  savu  audzēkni  Aivu  Siliņu /Medeļevu/, kas  atgriezās  dzimtajā  skolā 1985. gadā. Ne  visi  šīs  spēles  absolventi  ir  pievērsušies  darbam  savā  specialitātē, bet  Latvijas  novados    parādījuši    sevi   arī    citās    muzikālās        aktivitātēs –A. Naudiņš, brāļi  Leibomi, D. Rudaks, A. Grīnbergs, J. Kepente  u.c.
Paralēli  instrumenta  spēlei, mazie  mūziķi  apgūst  arī  mūzikas  literatūru, solfedžo. Teorētisko  priekšmetu  nodaļā  ir  strādājuši  pieredzes  bagāti  pedagogi – Ieva  Andersone, Maija  Reinholde, Ieva  Lazdāne, Valda Šēniņa-Krumpāne (Celmiņa), kura arī absolvējusi Pļaviņu Mūzikas skolu. Tagad  šo  darbu  turpina  Daina  Penģerote , kura arī ir skolas absolvente.
Neilgu  laiku Pļaviņu  Mūzikas  skolā ir darbojušās arī  sitaminstrumentu, kokles  un  ģitāras  klases. Savā  pieredzē  sitaminstrumentu  apmācībā  un  ģitāras  spēlē  ar  audzēkņiem  dalījās   Šamils  Mustafins.
Skolas  absolventu  vidū  ir atpazīstami  kultūras  darbinieki, estrādes   mākslinieki, aktieri  –  U. Štokmanis, P. Jankavs, A. Sauka, Ģ. Krūmiņš, S. Kaņepa /Grīna/, D. Bardovskis.
Skolā, blakus  mācību  darbam,  ir  plaša  izvēle  piedalīties  Valsts  konkursos, Starptautiskos  konkursos  un  festivālos, kā  arī  vienmēr  ir  iespēja  koncertēt  baznīcās, skolās, kultūras  namos.
Mūzikas  skolas  pedagogi  ir  aktīvi  Pļaviņu  novada  dažādu  amatierkolektīvu  dalībnieki  un  vadītāji.
Mūzikas  skolas ēka atrodas pašā  Daugavas  krastā, – un  tāpat  kā  Daugavas  ūdeņi, arī  skolas absolventi  un  audzēkņi  aizplūst  pa  visu  plašo  zemi, lai  sniegtu  citiem  savas  atmiņas  par  pirmo  skolu, pedagogiem un savu  pilsētu – Pļaviņām.