AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2021

PAŠNOVĒRTĒJUMS_2020

KĀRTĪBA, KĀDĀ AUDZĒKŅU VECĀKI, VIŅU LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI UN CITAS PERSONAS UZTURAS PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANAI UN MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ_2021

MAKSAS  PAKALPOJUMU  CENRĀDIS

AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI_2020

SKOLAS NOLIKUMS_2021

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE INFORMĒ IZGLĪTOJAMĀ VECĀKUS, JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA NEAPMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

PIEKĻŪSTAMĪBAS  PAZIŅOJUMS