PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU AIZKRAUKLES NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

PAŠNOVĒRTĒJUMS

KĀRTĪBA, KĀDĀ AUDZĒKŅU VECĀKI, VIŅU LIKUMISKIE PĀRSTĀVJI UN CITAS PERSONAS UZTURAS PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ COVID-19 PANDĒMIJAS LAIKĀ

KĀRTĪBA COVID-19 INFEKCIJAS IEROBEŽOŠANAI UN MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI PĻAVIŅU MŪZIKAS SKOLĀ_2021

AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI_2020

SKOLAS NOLIKUMS_2021

KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDE INFORMĒ IZGLĪTOJAMĀ VECĀKUS, JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA NEAPMEKLĒ IZGLĪTĪBAS IESTĀDI

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

PIEKĻŪSTAMĪBAS  PAZIŅOJUMS